CT přístroj
Datum poslední změny 31.03.2014 11:24:46

Datum uveřejnění 31.08.2012
Datum zahájení zadávacího řízení 31.08.2012
Informace o veřejné zakázce
Název zakázky „CT přístroj“
Druh Dodávky
Popis Jedná se o veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), jejímž předmětem je dodávka zboží.
Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí multidetektorový počítačový tomograf s minimálně 16-ti řadami detektorů, s pracovní stanicí a injektorem (dále jen „CT přístroj“) dále specifikovaný v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna spolu s touto výzvou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124 a tvoří její nedílnou součást. Výše uvedené dodávky, podrobná specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele na předmět plnění jsou podrobně specifikovány v této výzvě a v zadávací dokumentaci, včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást (dále též „ZD“). Dodávka zboží bude rovněž provedena v souladu s obchodními podmínkami uvedenými ve smluvním vzoru Kupní smlouvy č. 1660/00035, jenž tvoří jako příloha č. 1 ZD nedílnou součást zadávací dokumentace.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem zájemcům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se koná dne 10.9.2012 v 13,00 hod. Sraz účastníků je na vrátnici při vstupu do areálu VFU, na adrese Palackého tř. 1/3, Brno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 800 000,00
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 233983
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV CT skener
Datum ukončení příjmu nabídek 17.09.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ct-pristroj
Uchazeč Dodavatel IČ Název Nabídková cena v Kč s DPH Celková smluvní cena v Kč s DPH
Ano Ano
49970267 Electric Medical Service, s.r.o. 4286400.00 4286400.00
Ano Ne 44848315 CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. 4309200.00


Uhrazené ceny - 2012
3 100 0000 vč. DPH

Uhrazené ceny - 2013
1 186 400,00 vč. DPH

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace