Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7351011062541


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Adresa:
Palackého tř. 1/3
Obec:
Brno
PSČ:
612 42
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Telefon:
+420 541562011
K rukám:
Ing. Marek Buriška
       
E-mail:
buriskam@vfu.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.vfu.cz/
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://zakazky.vfu.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem této VZ je dodávka zboží. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí zařízení pro real time PCR s HRM.
Toto zboží/zařízení bude využito na výzkumné i výukové (práce studentů Ph.D.) účely v rámci vědecko-výzkumné práce na pracovišti Ústavu hygieny a technologie masa Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Zařízení je požadováno jako přístroj pro rychlou diagnostiku nukleových kyselin, detekci mutací a kvantifikaci DNA a RNA bakterií a různých živočišných druhů na principu real-time PCR. Toto zařízení musí umožňovat provádět aplikace jako je kvantifikace, multiplexní analýza, alelická diskriminace, genotypizace, měření koncentrace nukleových kyselin, HRM a kvantitativní DNA metylační analýzu.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
38951000-6
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
362541
dne:
09/09/2013 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2013/S 176-303333
dne:
11/09/2013 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odstavce 1 písmene e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), bez zbytečného odkladu zrušil zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „ZAŘÍZENÍ PRO REAL TIME PCR S HRM“, zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 a násl. ZVZ, pod zn. VZ 66/2013, protože ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 30.10.2013 do 13:00 hodin obdržel pro tuto veřejnou zakázku pouze jednu nabídku, a to od uchazeče Bio-Consult Laboratories spol. s.r.o., Božejovická 145, 142 01 Praha 4 - Libuš, IČ: 496 17 281.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
31/10/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh