Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010045231


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Identifiakční číslo:
62157124
Poštovní adresa:
Palackého tř. 1946/1
Obec:
Brno
PSČ:
612 42
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Tel.:
+420 541562012
K rukám:
Ing. Lenka Vystavělová
       
E-mail:
vystaveloval@vfu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vfu.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vfu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
VFU – Novostavba účelové – produkční stáje Nový Dvůr
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Veverská Bítýška - Nový Dvůr, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Kód NUTS CZ064 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je demolice a výstavba účelové - produkční stáje v areálu Nový Dvůr - Veverská Bítýška. Tento areál je jedno z pracovišť, které spadá pod Školní zemědělský podnik Nový Jičín, sloužící pro potřeby výuky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
17 729 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45213240-7
45111100-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
30/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Důvodem výstavby je nevyhovující stav stávajících stájí, které jsou z 2. poloviny 19. století. Výstavba nových stájí je jedním ze základních nezbytných předpokladů k dosažení hlavního cíle, kterým je zajištění potřebných standardů materiálně technických podmínek pro výuku, vědu, výzkum se snahou o obnovu stávajících ploch.
b) popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je demolice a výstavba účelové - produkční stáje v areálu Nový Dvůr - Veverská Bítýška. Tento areál je jedno z pracovišť, které spadá pod Školní zemědělský podnik Nový Jičín, sloužící pro potřeby výuky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Nová stáj vytvoří kvalitní podmínky pro chov, ale především zajistí vysokou úroveň komfortu výuky v prostředí odpovídajícím současným trendům. V neposlední řadě pak zajistí podstatné zvýšení bezpečnosti studentů při výuce.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: listopad 2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou uhrazovány průběžně vždy s vazbou na věcné plnění. Další informace k financování a k platebním podmínkám budou podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz/portal/podnikani/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz/portal/podnikani/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz/portal/podnikani/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
29/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
Investinženýring a.s.
Identifikační číslo:
60742470
Poštovní adresa:
Kapucínské náměstí 303/5
Obec:
Brno
PSČ:
602 00
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 542218231
K rukám:
Ing. Tomáš Štercl
E-mail:
stercl@inving.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):