Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011009328


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Identifiakční číslo:
62157124
Poštovní adresa:
Palackého tř. 1/3
Obec:
Brno
PSČ:
612 42
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Tel.:
+420 541562012
K rukám:
Ing. Lenka Vystavělová
       
E-mail:
vystaveloval@vfu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vfu.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vfu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
CEITEC - AFLP analyzer
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
Kód NUTS
CZ
Kód NUTS
CZ06
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
CZ064
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem této VZ je dodávka zboží, přičemž zbožím se pro účely této VZ rozumí AFLP analyzér pořizovaný v rámci projektu "CEITEC - Středoevropský technologický institut".

Zboží je pořizováno pro účely projektu "CEITEC - Středoevropský technologický institut".CPV:

38434000-6 Analyzátory

38432000-2 Analytické přístroje

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 280 706,00
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
38434000-6
 
Další předměty
38432000-2
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
10/04/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny :Zakázka je zadávána a financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu „CEITEC – středoevropský technologický institut“, registrační číslo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068. Realizace předmětu veřejné zakázky je nezbytná k naplnění vytyčených cílů uvedeného projektu. Precisní genetický analyzátor umožní současnou analýzu 8 vzorků, což významně urychlí zpracování experimentů. Kromě AFLP analýzy nový přístroj umožní provádět precizní analýzu velikosti a množství DNA fragmentů o délce až 1000 bp pomocí kapilární elektroforézy, SNaPshot analýzu polymorfizmů, analýzu repetitivních oblastí v genomu studovaných organismů - STR analýzu a QF-PCR analýzu a validaci výsledků NGS (Next Generation Sequencing). Prostřednictvím zmíněných metod je možné provádět např. rychlou a spolehlivou analýzu fragmentů DNA pro molekulárně-biologickou charakterizaci a detekci patogenů, velmi přesnou identifikace studovaných druhů bakterií a živočichů; nalézt a následně rutině identifikovat polymorfní místa v genomu zmíněných cílových organizmů; identifikovat oblasti v genomu ovlivňující antibiotickou rezistenci bakterií; nebo efektivně identifikovat až 10 SNP v multiplexu.
Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této VZ je dodávka zboží, přičemž zbožím se pro účely této VZ rozumí AFLP analyzer, tj. 8-kapilární elektroforéza s paralelní analýzou 8 vzorků, s možností případného navýšení počtu kapilár; součástí přístroje musí být rovněž software pro editaci a analýzu získaných dat.
Podrobné požadavky na technickou specifikaci přístroje a další podmínky dodání budou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:Realizací této VZ dojde k naplnění plánovaného cíle VZ, tedy k nákupu zboží – AFLP analyzer, jeho instalaci a uplatnění přístroje v provozu na Ústavu hygieny a technologie masa VFU Brno v rámci projektu OP VaVpI CEITEC – Středoevropský technologický institut. Přístroj umožní subtypizaci zoonotických patogenů pomocí AFLP analýzy; analýzu sekvence DNA fragmentů o délce až 1000 bp a analýzu SNP pomocí kapilární elektroforézy – identifikace zoonotických patogenů; identifikace oblastí v genomu ovlivňující antibiotickou rezistenci bakterií, identifikace složek potravin a autentizace potravin a surovin živočišného původu. Cílem je naplnění účelu výše uvedeného projektu.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: září 2015
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

Projekt „CEITEC - Středoevropský technologický institut“
reg. č. projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068
http://www.ceitec.cz
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/03/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh