Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Software aplikace pro evidenci grantů a projektů
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011061843


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Identifiakční číslo:
62157124
Poštovní adresa:
Palackého tř. 1/3
Obec:
Brno
PSČ:
612 42
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Tel.:
+420 541562011
K rukám:
Ing. Marek Buriška
       
E-mail:
buriskam@vfu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vfu.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vfu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Software aplikace pro evidenci grantů a projektů
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Brno - Královo pole
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ064
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Základní požadavky na systém evidence grantů a projektů:1. Evidence poskytovatelů podpory

Systém bude umožňovat evidenci poskytovatelů podpory, včetně jednotlivých vypsaných programů.2. Evidence projektů a grantů

Systém umožní evidenci projektů/grantů a to minimálně s následujícími částmi

• Informace o projektu/grantu – doba řešení, název, přidělené číslo, poskytovatel, program, obor, další účastníci projektu, …

• Řešitelský tým – systém bude napojen na centrální evidenci osob a umožní přidat do řešitelského týmu osoby z centrální evidence. Zároveň bude také umožňovat evidenci osob, které nejsou v centrální evidenci uvedeny.

• Plánovaný rozpočet – systém umožní evidenci rozpočtu ve struktuře, která bude záviset na zvoleném poskytovateli.

• Dokumenty související s projektem/grantem – systém umožní ukládání souborů k projektu/grantu. Tyto soubory budou napojeny na provozovaný systém CUL (centrální dokumentové úložiště).3. Vazba na ekonomický systém

Systém umožní napojení na provozovaný ekonomický systém (iFIS) a bude obsahovat funkcionalitu na zobrazení čerpání financí na konkrétní projekt.4. Výstupy ze systému

Systém bude obsahovat nástroj pro tisk hlaviček projektů a nástroj pro přehledy o projektech/grantech zadaných v systému.5. Vazba na systém OBD (osobní bibliografická databáze)

Systém musí být integrován do stávajícího systému OBD a rozšířit stávající basic granty a projekty na full verzi. Dále systém musí umožnit přímý přístup k výsledkům, které vznikly při řešení projektu/grantu a jsou v systému OBD pod touto vazbou evidovány. Systém musí umožnit propagaci zadaných projektu/grantů do OBD tak, aby uživatelé OBD mohli s daty plnohodnotně pracovat. Vyhledávat projekt podle řešitele, vybrat projekt podle fakulty,OBD je tvořeno v otevřené vývojové platformě VERSO a bylo vyvinuto pro prostředí VFU Brno, dle jeho potřeb s individuálním přispěním autora, tudíž se jedná o dílo jedinečné, které je duševním výtvorem autora (zaměstnance společnosti DERS s. r. o.) ve smyslu §2 odst. 2 a §58 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.Společnost DERS s.r.o. je jediným oprávněným vykonavatelem autorských majetkových práv k softwaru distribuovanému pod obchodním označením OBD, jehož součástí je basic verze Granty a Projekty (GaP), a jako taková je jediným oprávněným subjektem, který může s tímto produktem libovolně nakládat, upravovat, měnit, rozšiřovat, jinak užívat a modifikovat v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost DERS s. r. o. je jediným dodavatelem, který může modifikovat autorské dílo OBD o rozšíření Grantů a Projektů (GaP) v plné verzi pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, sídlem Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, IČ: 62157124, jelikož rozšíření GaP na plnou verzi by bylo zásahem do autorských majetkových práv společnosti DERS s. r. o.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
371 901
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
48000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
27/08/2013 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno aktuálně nedisponuje dostatečnou plnohodnotnou podporou evidence grantů a projektů. Navrhovaná varianta řešení odstraňuje toto slabé místo a umožňuje tak rozšíření basic verze evidence grantů a projektů v jednotném a přehledném prostředí na full verzi.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:

Pořízení tohoto software je jeden z výstupů řešení centralizovaného rozvojového projektu MŠMT pro rok 2013 majícího za cíl mimo jiné sdílení zkušeností z provozu stávajících aplikací a technologií. Pořízením modulu Granty a projekty dojde tak k doplnění aplikací na srovnatelnou úroveň s okolními VVŠ, které jej již několik let využívají.
Navrhované řešení má zejména vytvořit jedno místo pro evidenci grantů a projektů a zajistit tak v maximální míře podporu jednotlivým řešitelům s přímou vazbou na okolní, již používané, informační systémy.

Přepokládaný termín splnění VZ: nejpozději do 30.12.2013
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
26/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh